<i> ❤️ </i> <i> chúng tôi làm việc cùng nhau </i> <i> đi trước </i> </\font>
<i> ❤️ </i> <i> chúng tôi làm việc cùng nhau </i> <i> đi trước </i> </\font>

❤️ chúng tôi làm việc cùng nhau đi trước

Stacks Image 303
Nền tng dch v hc tiếng Anh ca Công ty Cơ quan Hc tp Cebu ch yếu là cung cp mt nền tng sáng to đ sinh viên có môi trưng hc tiếng Anh đy đ và tp trung vào hiu qu hc tp. Ni dung ca các tài liu hc tp đưc s dng trong toàn b các khóa hc đưc ly t tài liu tham kho quc tế. Ni dung có thm quyền ca Cambridge và Oxford Press, và đi ngũ ging viên ca SOP vi nhiều năm kinh nghim ging dy và thói quen hc tp tiếng Trung, kết hp vi thiết kế tùy chnh các khóa hc tiếng Anh trong tt c các lĩnh vc, tt c các giáo viên cao cp đều có chng ch TESOL International English Cht lưng ging dy đưc đm bo.

Nhóm SOP giúp bn nói, nói và nói tiếng Anh trôi chy
1. SOP là 50 phút m
i lp.
2. B
n có th liên h vi chúng tôi đ đưc kim tra sc khe tiếng Anh min phí đ tìm ra nhng đim yếu trong tiếng Anh và to mt khóa hc đc quyền!
3. D
y tiếng Anh mt-mt trong sut khóa hc, đm bo đ thi gian đ nói tiếng Anh.
4. M
t ln Cebu, tôi đã hc đưc hơn mt năm hc tp và đt phá Đài Loan, thp hơn nhiều so vi chi phí dy kèm.
5. Không có s
lãng phí trong mi phn tiền cho các khóa hc và giáo viên sinh đng.
6. Giáo viên t
n tâm hiu nhu cu ca hc sinh và tc đ và kế hoch t tiến b.
7. Bi
u đ phân tích tiến b ca hc sinh, h sơ hoàn chnh về s tăng trưng t hc tiếng Anh.

🤝 Chúng tôi s chuyn tiếp nhu cu ca bn đến các công ty văn phòng cht lưng ca chúng tôi ti Trung Quc, Đài Loan, Hàn Quc, Nht Bn, Nga, Trung Đông, Vit Nam, Mông C và Thái Lan đ phc v bn sm nht có th.

Processing...